انتظار بر اینست که طرح ها و برنامه های مطالعه شده در صف طرح در جلسات کمیسیون ها و صحن علنی شورا باشد نه آنکه بیشتر وقت، هزینه و انرژی جلسات صرف هبه و بخشش از جیب مبارک مردم شود. انتظار بر اینست که طرح ها و برنامه های مطالعه شده در صف طرح در […]

انتظار بر اینست که طرح ها و برنامه های مطالعه شده در صف طرح در جلسات کمیسیون ها و صحن علنی شورا باشد نه آنکه بیشتر وقت، هزینه و انرژی جلسات صرف هبه و بخشش از جیب مبارک مردم شود.

انتظار بر اینست که طرح ها و برنامه های مطالعه شده در صف طرح در جلسات کمیسیون ها و صحن علنی شورا باشد نه آنکه بیشتر وقت، هزینه و انرژی جلسات صرف هبه و بخشش از جیب مبارک مردم شود.

دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ها ابلاغی سال ۹۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سپس اصلاحیه آن در سال جاری تکلیف را روشن ساخته است که برخی از مواد دستورالعمل سال ۹۵ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. این مواد که ۲ درصد بودجه جاری شهرداری ها را شامل می شود می بایست صرفا در راستای وظایف قانونی محوله به شهرداری ها بوده و تصویب و  هزینه کرد خارج از آن ممنوع می باشد و صد البته در تبصره ماده ۲ آن شهرداری باید گزارش آن را به شورا و شورا نیز بر اساس وظایف ذاتی خود به استحضار عموم شهروندان برساند که در ۸ بند نحوه استحقاق آن بیان شده است .