صدای_مردم   
 صدای_مردم   

باعرض سلام و روز بخیر حضور شما عزیزان  باتاسف فراوان این هم وضع سه راه ابوریحان که نه حقی برای پیاده رو هست ونه حقی برای پارک در خیابان  شهرداری هم که در خواب عمیقی هست 

باعرض سلام و روز بخیر حضور شما عزیزان  باتاسف فراوان این هم وضع سه راه ابوریحان که نه حقی برای پیاده رو هست ونه حقی برای پارک در خیابان  شهرداری هم که در خواب عمیقی هست