عدم وجود متکدی بخشی از باور و فرهنگ غالب اسلامی و ایرانی در شهر تبریز است
عدم وجود متکدی بخشی از باور و فرهنگ غالب اسلامی و ایرانی در شهر تبریز است

عدم وجود متکدی بخشی از باور و فرهنگ غالب اسلامی و ایرانی در شهر تبریز است

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز در نامه ای به ﻣﺪﻳﺮ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﻬﺮداران ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان نوشت: عدم وجود متکدی در تبریز دلیل بر برتری توان اقتصادی مردم تبریز نسبت به تهران نبوده بلکه جاری شدن این امر بخشی از باور و فرهنگ غالب اسلامی و ایرانی در این شهر کهن است و زندگی در تبریز اجتماعی‌تر از تهران و هم نوع دوستی ریشه دارتر از شهرهای دیگر است.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اخیراً طی اظهاراتی عنوان داشت که بسیاری از متکدیان تبریز به تهران مهاجرت کرده اند.

بعداز این اظهارات، محمدحسین حسن‌زاده مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز نامه ای به ﻣﺪﻳﺮ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﻬﺮداران ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان نوشت.