ضد عفونی گسترده بازار تبریز/ ۲
ضد عفونی گسترده بازار تبریز/ ۲

ضد عفونی گسترده بازار تبریز/ ۲

صبح امروز شهرداری تبریز به همراه نیروهای نظامی و لشکری بازار تبریز قدیمی تبریز و خیابان های محدوده آن را به صورت گسترده ضد عفونی کردند.