ضدعفونی تیمچه ها و سرای مظفریه بازار تبریز
ضدعفونی تیمچه ها و سرای مظفریه بازار تبریز

ضدعفونی تیمچه ها و سرای مظفریه بازار تبریز

به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا ضدعفونی تیمچه ها و سرای مظفریه بازار تبریز توسط تیم های آتش نشانی شهرداری تبریز بصورت مداوم در حال انجام است .

ضدعفونی تیمچه ها و سرای مظفریه بازار تبریز