توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود
توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود

توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز گفت: آموزش رکن اصلی ارتقاء سازمانی است و شهرداری برای تمامی بخش های تخصصی خود برنامه ۵ ساله آموزشی تدوین می کند.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، مرتضی موحد نیا در در جلسه ویژه شورای آموزش افزود: برنامه ۵ ساله آموزشی در راستای برنامه های راهبردی بلند مدت شهرداری تبریز تدوین می شود و ضرورت دارد کارکنان توان علمی و عملی خود را متناسب با شرح وظایف خود بالا ببرند.

وی تصریح کرد: برنامه ۵ ساله آموزشی در راستای برنامه های راهبردی بلند مدت شهرداری تبریز تدوین می شود و ضرورت دارد کارکنان توان علمی و عملی خود را متناسب با شرح وظایف خود بالا ببرند و برنامه یاد شده به لحاظ شرایط خاص کرونایی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

موحد نیا متذکر شد: آموزش های هدفدار در قالب پودمان مشترک مشاغل این امکان را فراهم می کند تا نقشه راه حصول اهداف چشم انداز ۱۲ ساله و برنامه  جامع و راهبردی ۵ ساله شهرداری تبریز برای تمامی مدیران و کارکنان ترسیم شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز عنوان کرد: اگر کارکنان شهرداری تبریز از اهداف و جزییات سیاستگذاری های کلان آگاه نباشند و توان علمی نیز برای انجام وظایف در راستای این برنامه ها نداشته باشند، تحقق اهداف بلند مدت میسر نمی شود.