آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

آغاز کمپین رحمت در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

از امروز کمپین رحمت برای ذبح قربانی دفع بلا و توزیع بین نیازمندان در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز کلید خورد.