پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱