کنترل مسافران ترمینال تبریز در برابر ویروس کرونا
کنترل مسافران ترمینال تبریز در برابر ویروس کرونا

کنترل مسافران ترمینال تبریز در برابر ویروس کرونا

با استقرارگیت متمرکز در پایانه مسافربری مرکزی تبریز تمام مسافران ورودی و خروجی این ترمینال توسط کیت های تشخیص ویروس کرونا تب سنجی و بررسی می شوند .