عکس/برخورد با اراذل و اوباش در تهران | پایگاه خبری طلوع تبریز