روزنامه های چهارشنبه، ۱۴ تیر | پایگاه خبری طلوع تبریز