دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
پروژه مقاوم سازی روگذر تقاطع ۲۹ بهمن وارد فاز آرماتوربندی شد ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

پروژه مقاوم سازی روگذر تقاطع ۲۹ بهمن وارد فاز آرماتوربندی شد

پروژه مقاوم سازی روگذر تقاطع ۲۹ بهمن وارد فاز آرماتوربندی شد