پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
بررسی کلیات طرح اتوبان ولایت در کمیته فنی شهرداری/ کاهش بار ترافیکی بزرگراه‌ با اجرای این پروژه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی کلیات طرح اتوبان ولایت در کمیته فنی شهرداری/ کاهش بار ترافیکی بزرگراه‌ با اجرای این پروژه

بررسی کلیات طرح اتوبان ولایت در کمیته فنی شهرداری/ کاهش بار ترافیکی بزرگراه‌ با اجرای این پروژه

سهولت دسترسی به شرق تبریز با تکمیل بزرگراه ولایت ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

سهولت دسترسی به شرق تبریز با تکمیل بزرگراه ولایت

سهولت دسترسی به شرق تبریز با تکمیل بزرگراه ولایت