پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز

پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز

سالم ترین مدیران در دوره فعلی شهرداری تبریز فعالیت می کنند/ اهتمام به اداره شهر، بدون شهرفروشی و خسارت به شهروندان ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

سالم ترین مدیران در دوره فعلی شهرداری تبریز فعالیت می کنند/ اهتمام به اداره شهر، بدون شهرفروشی و خسارت به شهروندان

سالم ترین مدیران در دوره فعلی شهرداری تبریز فعالیت می کنند/ اهتمام به اداره شهر، بدون شهرفروشی و خسارت به شهروندان