پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
پلمپ ۱۰ها مرکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات فروشی در تبریز ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

پلمپ ۱۰ها مرکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات فروشی در تبریز

پلمپ ۱۰ها مرکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات فروشی در تبریز