دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
تکمیل نصب جداکننده ترافیکی در خیابان ارتش جنوبی ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

تکمیل نصب جداکننده ترافیکی در خیابان ارتش جنوبی

تکمیل نصب جداکننده ترافیکی در خیابان ارتش جنوبی