جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
اتمام زیرسازی و ترانشه ریزی ۳ کیلومتر از راه دسترسی پارک پیوند به ایستگاه دوم تله کابین ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

اتمام زیرسازی و ترانشه ریزی ۳ کیلومتر از راه دسترسی پارک پیوند به ایستگاه دوم تله کابین

اتمام زیرسازی و ترانشه ریزی ۳ کیلومتر از راه دسترسی پارک پیوند به ایستگاه دوم تله کابین

خیابان شهید عبداللهی در شهرک مرزداران ساماندهی شد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

خیابان شهید عبداللهی در شهرک مرزداران ساماندهی شد

خیابان شهید عبداللهی در شهرک مرزداران ساماندهی شد