سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز

پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز