سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز

پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز