پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود

توانمند سازی علمی کارکنان با تدوین برنامه ۵ ساله آموزشی محقق می شود