پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
فعالیت کاروان صوتی سیار توسط اداره کل ارتباطات شهرداری تبریز در سطح شهر ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

فعالیت کاروان صوتی سیار توسط اداره کل ارتباطات شهرداری تبریز در سطح شهر

فعالیت کاروان صوتی سیار توسط اداره کل ارتباطات شهرداری تبریز در سطح شهر