پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
آغاز اجرای بتن ریزی پایه های عابر گذر پل سنگی ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

آغاز اجرای بتن ریزی پایه های عابر گذر پل سنگی

آغاز اجرای بتن ریزی پایه های عابر گذر پل سنگی