جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
۱۴۰۰ تن آسفالت در سطح معابر منطقه۳ توزیع شد ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

۱۴۰۰ تن آسفالت در سطح معابر منطقه۳ توزیع شد

۱۴۰۰ تن آسفالت در سطح معابر منطقه۳ توزیع شد

۴۰۰۰ اصله درخت و درختچه در سطح منطقه کاشت شد ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

۴۰۰۰ اصله درخت و درختچه در سطح منطقه کاشت شد

۴۰۰۰ اصله درخت و درختچه در سطح منطقه کاشت شد