جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
برگزاری ۶هزار و ۴۰۰برنامه فرهنگی توسط شهرداری تبریز در سال ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری ۶هزار و ۴۰۰برنامه فرهنگی توسط شهرداری تبریز در سال

برگزاری ۶هزار و ۴۰۰برنامه فرهنگی توسط شهرداری تبریز در سال