اجرای دو پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۱۰ تبریز
اجرای دو پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۱۰ تبریز

شهرداری منطقه ۱۰ تبریز در نظر دارد اجرای دو پروژه های عمرانی خود را از طریق مناقصه عمومی و سامانه ستاد به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. شهرداری منطقه ۱۰ تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی و سامانه ستاد به شرکتهای واجد شرایط […]

شهرداری منطقه ۱۰ تبریز در نظر دارد اجرای دو پروژه های عمرانی خود را از طریق مناقصه عمومی و سامانه ستاد به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری منطقه ۱۰ تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی و سامانه ستاد به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت دار و دارای رتبه و پایه لازم دعوت به عمل می آید در مناقصه عمومی شرکت نمایند، لازم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد، ضمنا مناقصه گرانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.