تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در شهرداری ۱۰ تبریز
تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در شهرداری ۱۰ تبریز